Wijzigingen wet werk en zekerheid

Op 1 juli trad het tweede deel van de veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid in werking. Eerder, op 1 januari 2015, trad het eerste deel van de wijzigingen in werking. De veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid hebben grote gevolgen voor het arbeidsrecht.

In dit artikel vindt u een samenvatting van de veranderingen per 1 juli en januari. En zes handige tips om deze veranderingen  zo goed mogelijk per praktijksituatie toe te passen.

VERANDERINGEN PER JANUARI 2015

Concurrentiebeding, proeftijdbeding & aanzegplicht
De wijzigingen per 1 januari dragen bij aan een rechtvaardigere arbeidsmarkt. Het doel is het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. Dit heeft gevolgen voor het concurrentiebeding en de proeftijd van werknemers. Werkgevers krijgen te maken met een wettelijke aanzegtermijn voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Wat betekent dat concreet?

 • Concurrentiebeding
  Onderbouwing hiervan bij tijdelijke contracten is noodzakelijk. Bovendien moet de werknemer meerderjarig zijn én het moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • Proeftijdbeding
  In contracten voor zes maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
 • Aanzegplicht
  Bij contracten van bepaalde tijd voor zes maanden of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor de einddatum van het contract schriftelijk informeren over het vervolg van de arbeidsovereenkomst.

VERANDERINGEN PER JULI 2015

Ketenregeling, ontslagroute & transitievergoeding
Vanaf 1 juli veranderen ketenregeling en ontslagrecht ingrijpend. Nieuw is de transitievergoeding. Met de maatregelen die betrekking hebben op het ontslagrecht en de nieuwe transitievergoeding, is ontslag eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar. De ketenregeling heeft als doel een betere positie voor flexwerkers.

 • Ketenregeling
  Bij arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, ontstaat bij de vierde arbeidsovereenkomst of na 24 maanden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
 • Ontslagroute
  Het UWV oordeelt over ontslag door bedrijfseconomische redenen en de kantonrechter oordeelt over ontslag door persoonlijke redenen.
 • Transitievergoeding
  Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten minste 24 maanden van wie de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, hebben recht op een wettelijke transitievergoeding.

ZES TIPS

 • Houd een ontslagdossier volledig op orde. Bij ontslag geldt maar één reden. Het is niet mogelijk een werknemer te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen én persoonlijk disfunctioneren.
 • Maak afspraken over scholing en leg die scholingsafspraken en -kosten vast.
 • Er is een uitzondering op de hoofdregel als het gaat om het concurrentiebeding. Namelijk als de werkgever in de arbeidsovereenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- (private ondernemingen) of dienstbelangen (publieke ondernemingen) ervoor zorgen dat een concurrentiebeding vereist is. In dit geval geldt een  dubbele toets: de werkgever moet het zwaarwichtige bedrijfsbelang inhoudelijk uitleggen én het belang moet blijken uit deze motivering.
 • Per 1 juli is het recht op bij- en omscholing wettelijk vastgelegd. Dit kan in sommige gevallen verrekend worden met een ontslagvergoeding die per 1 juli verplicht is. Spreek dus met een werknemer af dat de opleidingskosten verrekend worden met de transitievergoeding.
 • Inventariseer welke contracten voor en welke contracten na 1 juli aflopen. Dit met het oog op de vernieuwde ketenregeling. Voor contracten die voor 1 juli zijn afgesloten geldt het oude recht.
 • Voor het proeftijdbeding geldt hetzelfde als het concurrentiebeding: Het is geldig bij contracten tot zes maanden. Bij een contract van zes maanden en een dag mag je dus wél een proeftijd afspreken. Een andere mogelijkheid om te onderzoeken of een werknemer geschikt is, is een contract met korte looptijd aan te bieden. Bijvoorbeeld twee weken. Een belangrijk verschil tussen proeftijd en een kort contract is dat een proeftijd onmiddellijk mag worden stopgezet. Een een kort contract dien je uit. Voor een uitzendovereenkomst gelden andere regels. Daarin kun je opnemen dat de inlener de overeenkomst per direct kan stoppen.

TEN SLOTTE

Per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht met een maand per kwartaal. Vanaf 2019 duurt de maximale WW-uitkering maximaal twee jaar.

Het kabinet sluit niet uit dat na de invoering van de wet nog zaken worden aangepast. Als dit gebeurt, informeren wij u hierover.

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken